lionsdivehotelcuracao.nl en de websites die onderdeel zijn van Luxurytrips CV maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. lionsdivehotelcuracao.nl gebruikt functionele en analytische cookies om je een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen advertentiecookies, zodat jou relevante en gepersonaliseerde advertenties kunnen worden getoond buiten de websites van Luxurytrips CV. Jouw internetgedrag buiten de websites van Luxurytrips CV kunnen ook door deze derde partijen gevolgd worden door middel van tracking cookies. Daarmee kunnen deze derde partijen ook een (interesse)profiel creëren, wat ze voor ons en voor hun eigen advertentiedoeleinden kunnen gebruiken. Door hiernaast op akkoord te klikken geef je toestemming voor het gebruik van Luxurytrips CV analytische, advertentie en tracking cookies, inclusief de cookies van derde partijen. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid
088 - 02 43 530
-->

Algemene voorwaarden

ALG

Algemene voorwaarden
Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website met betrekking tot de overeenkomst tussen Luxury Trips tevens handelend onder de handelsnamen LionsDivehotelcuracao.nl, (KvK 73460982), hierna te noemen: “Reisorganisator”, en de reiziger, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Inleidende bepalingen
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.
Reiziger:
a. de wederpartij van de reisorganisator, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur uitgezonderd erkende feestdagen.
2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.
3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.
4. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden en eigen-vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid 1. Zij dienen deze afwijkende bepalingen vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar te maken.
5. Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zee landen” wordt verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. Aanbod en aanvaarding
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Luxury Trips. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
b. Bij boeking via internet richt Luxury Trips het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Luxury Trips is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
c. De omvang van de contractuele prestaties volgt uit de prestatiebeschrijving in de destijds geldige publicatie, en de daarin opgenomen algemene informatie of uit een destijds uitgebrachte speciale reisprospectus, evenals uit de daarop betrekking hebbende informatie uit de reisbevestigingspapieren. Indien het gaat om een boeking van een speciale aanbieding, dan is de omvang van de contractuele prestaties beperkt tot de prestatiebeschrijving opgenomen in deze speciale aanbieding, zelfs in het geval de desbetreffende reis of de daarbij behorende prestaties uitgebreider in een destijds geldige publicatie zijn opgenomen. De bemiddelende reisbureaus hebben geen toestemming om buiten de in de publicaties en/of speciale aanbiedingen vermelde prestaties, verdergaande prestaties toe te zeggen, indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Luxury Trips. Deze toezeggingen zijn in elk geval dan pas contractueel, wanneer Luxury Trips hier een schriftelijke bevestiging van geeft, ook een bevestiging per email is een schriftelijke bevestiging. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Luxury Trips niet.
d. Afzonderlijke wensen van reizigers met betrekking tot de reis, welke niet in de publicaties vermeld staan (bijv. een kamer met uitzicht op de zee, aangrenzende kamers, etc.), zijn niet bindend. Luxury Trips zal zich inspannen teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dit in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Toezeggingen in dit geval behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Luxury Trips
Toezeggingen van prestaties door derden, op de plaats van reisbestemming (bijv. met betrekking tot uitstapjes, rondvaarten, sportevenementen, etc.) zijn geen onderdeel van de reisovereenkomst met Luxury Trips.
e. Bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Luxury Trips kan om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.
2. Het aanbod van Luxury Trips is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 kantooruren na aanvaarding, te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.
3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Luxury Trips niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
4. Opzegging bij rondreizen door Luxury Trips wegens te geringe deelname: Luxury Trips heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 10 en 12 zijn niet van toepassing.
5. Informatieplicht reiziger
a. De reiziger verstrekt Luxury Trips voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres.
b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Luxury Trips. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Luxury Trips van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
6. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Luxury Trips anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
7. Gegevens en voorbehouden in publicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Luxury Trips maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
b. Indien Luxury Trips algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
8. Essenties
a. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Luxury Trips aan geboden reis worden verlangd (medische essenties). Luxury Trips zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Luxury Trips.
b. Luxury Trips heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:
− aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 23,- per boeking (bij eigen-vervoerreizen € 11,- per boeking indien korter
dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
c. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Luxury Trips alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten inrekening te brengen:
− de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 27,- per boeking (bij
eigen-vervoerreizen € 14,- per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland;
− communicatiekosten;
− eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Luxury Trips.
9. Vertrek- en aankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Luxury Trips kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.
10. Luchtvaartmaatschappij
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Luxury Trips bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
11. Informatie van derden
Luxury Trips draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
Artikel 3 Betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 15% van de totale overeengekomen reissom en dat tenminste € 45,- per reiziger bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen, avontuurlijke reizen, eigenvervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Luxury Trips. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Luxury Trips schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Luxury Trips heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Artikel 4 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Luxury Trips of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
a. Reis op aanvraag
Alle reizen (muv de eigen vervoer reizen “indien u alleen een accommodatie boekt”) zijn 'reizen op aanvraag'.
Indien u een reis op aanvraag boekt, is dit een definitieve boeking, tenzij wij de door u geboekte reis niet volgens boeking kunnen aanbieden. Zodra de boeking accoord is, gelden de annuleringskosten volgens de Algemene Reisvoorwaarden. Wanneer een aanvraag wordt ingetrokken voordat de gehele boeking accoord is, is Luxury Trips genoodzaakt € 50,- administratiekosten in rekening te brengen. Indien wij de door u geboekte reis niet conform boeking kunnen aanbieden, mag u uiteraard kosteloos van uw boeking afzien.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Luxury Trips bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft Luxury Trips het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Luxury Trips zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Luxury Trips kan worden gevergd. Luxury Trips zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
4.a. Chartervliegreizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden
In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal Luxury Trips na de totstandkoming van de reisovereenkomst de reissom van chartervliegreizen die door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd naar Europa en de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.
b. Overige reizen
In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal Luxury Trips de na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek
(bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.
c. In afwijking van het sub a.en b. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare
− verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of
− extreme verhoging van de vervoerskosten
kan Luxury Trips tot 6 weken voor de dag van vertrek de reissom verhogen.
5.a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
b. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Luxury Trips het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Dan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 5 Informatie
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege Luxury Trips de algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Luxury Trips de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of Luxury Trips tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4. Door of vanwege Luxury Trips zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.
5. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Indien de reiziger vanwege het ontbreken van enig (geldig) document, door eigen nalatigheid, niet kan deelnemen aan de reis, zal Luxury Trips dit zien als een annulering en overeenkomstig annuleringskosten in rekening brengen op grond van het bepaalde in art. 9 lid 1.
6. Luxury Trips is niet aansprakelijk wanneer de reiziger, vanwege een overtreding van een douaneregeling, verhinderd is om deel te nemen aan een onderdeel van de reis (bijv. vervoer).
Artikel 6 Reisbescheiden
1. Luxury Trips stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 5 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Luxury Trips kan worden gevergd. Als u niet heeft aangegeven de tickets en hotelvoucher per post te willen ontvangen worden deze naar uw e-mail adres gestuurd zodat u ze zelf kunt printen
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Luxury Trips.
3.a. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Luxury Trips. aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
b. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Luxury Trips.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 27,- per boeking (bij eigen-vervoerreizen €14,- indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland) en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de Luxury Trips worden bevestigd.
2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.
Artikel 8 In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
en
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
en
− de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
_ de reiziger is gehouden de wijzigingskosten ad € 50,- per persoon te vergoeden.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Luxury Trips voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger
1. Standaard-annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (min.15%+eventuele verzekering);
− bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom+eventuele verzekering;
− bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom+eventuele verzekering;
− bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom+eventuele verzekering;
− bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom+eventuele verzekering;
− bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom+eventuele verzekering;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. (100%+eventuele verzekering)
1.A
Afwijkende betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden pakketreizen inclusief KLM tickets:

Indien u een boeking bij ons maakt inclusief de tickets van KLM dan gelden er afwijken voorwaarden:
•Tickets kunnen niet meer gewijzigd worden
•Bij annulering kan er geen restitutie cq terugbetaling van de tickets plaatsvinden
•Eventueel extra geboekte stoelen komen te vervallen, ook hier is geen restitutie mogelijk
•Het gehele ticket bedrag zal nadat de reservering definitief gemaakt is in zijn geheel betaald moeten worden, plus 15% over de overige reissom, het restant bedrag van de boeking kan daarna 6 weken voor vertrek worden betaald.
•Zodra u een reservering bij ons maakt ontvangt u een nieuwe offerte van ons met daarin de KLM tickets gespecificeerd.

2. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Luxury Trips aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 3 gelden.
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.
3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van Luxury Trips lager is uitgevallen. In dat geval zal Luxury Trips deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
4. Geen kosten bij dekkingsbeperking
Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
5. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
6. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 10 Opzegging door Luxury Trips
1. Luxury Trips heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Luxury Trips aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
4.
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Luxury Trips kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Luxury Trips. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Luxury Trips kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
5. Indien Luxury Trips door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
Artikel 11 Wijziging door Luxury Trips
1.
a. Luxury Trips heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Luxury Trips van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
d. Indien Luxury Trips door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
2.
a. In geval van wijziging doet Luxury Trips de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
− de aard en klasse van de accommodatie;
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan Luxury Trips bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
− de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
3.
a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
b. In dat geval heeft Luxury Trips het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.
4.
a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Luxury Trips kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de Luxury Trips. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Luxury Trips ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de Luxury Trips de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
6. Luxury Trips is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Luxury Trips on verminderd het bepaalde in de artikelen
13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Luxury Trips is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Luxury Trips of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 Hulp en bijstand
1.
a. Luxury Trips is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Luxury Trips, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Luxury Trips tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Luxury Trips zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Luxury Trips bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Luxury Trips
1.
a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Luxury Trips dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. Luxury Trips is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
2. Indien Luxury Trips jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Luxury Trips voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Luxury Trips. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Luxury Trips gelden ook ten behoeve van werknemers van Luxury Trips en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Luxury Trips ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2.
a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Luxury Trips van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen.
4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van Luxury Trips te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
Artikel 16 Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Luxury Trips heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 Klachten
1.
a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
c. De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
d. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
e. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

2.
a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
d. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 18 Overige
1.
a. Doorvoervluchten en transfers:
Korte termijn wijzigingen van vliegtijden, het vliegtuig of tussenlandingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden, in zoverre de algemene aard van de geboekte reis daar niet door aangetast wordt. De algemene aard van de reis wordt als aangetast beschouwd wanneer de waarde of de deugdelijkheid naar de gewoonte of naar de in de overeenkomst opgenomen bepalingen omtrent het doel van de reis opgeheven of verminderd zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van de reisduur, de reistijd en de reissom. Het kan voorkomen dat er kort voor uw vertrek of zelfs tijdens uw vakantie nog wijzigingen worden doorgevoerd in uw vluchtschema. Verder kan het voorkomen dat u op de dag van aankomst laat arriveert, terwijl u op de dag van vertrek al weer vroeg moet vertrekken. Dit valt helaas buiten onze invloed en wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Om uiteenlopende redenen zoals bijvoorbeeld technische, organisatorische redenen of weersomstandigheden, kunnen tot op de dag van vertrek de vluchttijden, vliegtuigtype en luchtvaartmaatschappij wijzigen. Deze wijzigingen worden opgelegd door de chartermaatschappijen en wij zijn dan ook voor alle gevolgen (in het bijzonder het missen van aansluitingen van onder andere openbaar vervoer, immers de vervoersverplichting is beëindigd op het moment van aankomst op de luchthaven van terugkomst, alsmede persoonlijke omstandigheden zoals schade in de werksfeer) van deze wijziging niet aansprakelijk aangezien wij op die wijzigingen geen enkele invloed kunnen uitoefenen.
Het is mogelijk dat de terugvluchttijd tijdens het verblijf nog wordt gewijzigd, het is dan ook uiterst belangrijk dat de terugvlucht informatie in de respectievelijke accommodaties een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd. Gebeurt dit niet en de reiziger mist daardoor de transfer naar de luchthaven en/of de terugvlucht dan aanvaarden wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger zelf. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u aankomt of vertrekt op een andere luchthaven dan oorspronkelijk geboekt. In dat geval zal er door de reisorganisator voor vervoer naar de oorspronkelijke luchthaven worden gezorgd. Maakt men hier geen gebruik van en gaat men op eigen gelegenheid naar de oorspronkelijke luchthaven, dan blijven alle hieraan verbonden kosten voor rekening van de reiziger
b. Wanneer de reiziger, op grond van omstandigheden die in zijn persoon liggen, door Luxury Trips niet of niet tijdig op de hoogte gebracht kan worden van veranderingen in de vliegplanning, dan is Luxury Trips niet aansprakelijk voor alle hieruit vloeiende schade, gehouden dat er een reële inspanning is geleverd om de reiziger tijdig te bereiken. De reiziger heeft zelf ook een plicht maatregelen te nemen om zeker te stellen dat hij op de hoogte gebracht kan worden van korte termijn veranderingen.
c. Kinderen van 0-2 jaar hebben geen aanspraak op een stoel of eigen bagage, voor zover er voor hun deelname aan de vlucht slechts een bedrag aan behandelingsvergoeding is voldaan.
d. De voorgaande leden zijn ook van toepassing op geboekte vliegvervoer, zonder verblijfsarrangementen. De reiziger dient zich, binnen 48 uur voor de dag van de terugvlucht, te melden bij de vertegenwoordiger van Luxury Trips, zoals aangegeven in de reisbescheiden, om de reistijden te bevestigen, zijn verblijfplaats en het telefoonnummer waarop hij te bereiken is te melden.
e. Geen Bedenktijd
Bij het boeken van een reis via internet, email, post of telefoon hebben consumenten geen recht op een bedenktermijn. (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)

© Copyright Luxury Trips. Alphen aan den Rijn, november 2015